logo
 • mikrotronik
 • mikrotronik
 • mikrotronik
 • mikrotronik
 • mikrotronik
 • mikrotronik

Aktualności

Fiskalizacja kasy fiskalnej on-line – jak to będzie?

Nowy system fiskalizacji wprowadza pewne udogodnienia dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o przebieg procedury instalacyjnej. Z racji tego, że polega on na internetowej komunikacji kasy online z serwerami Ministerstwa Finansów, podatnik nie będzie zobowiązany do pisemnego zawiadamiania Urzędu Skarbowego o fiskalizacji. Urządzenie „samo” wyśle informację o przeprowadzeniu tej operacji. Co więcej, automatycznie zostanie ono wprowadzone do rejestru kas oraz uzyska numer ewidencyjny. Nie zmienia to jednak faktu, że, tak jak wcześniej, fiskalizację będzie wykonywał serwisant posiadający odpowiednie uprawnienia.
Co jednak ważne, zmiana ta dotyczy tylko i wyłącznie fiskalizacji kasy fiskalnej online. Oznacza to, że w przypadku modeli z tradycyjną (papierową) oraz elektroniczną kopią paragonów procedura instalacyjna pozostanie bez zmian. Wynika to z faktu, że podczas okresu dostosowawczego wielu podatników będzie mogło nadal rejestrować obrót za pomocą tego typu urządzeń. A te, jak wiadomo, nie będą wyposażone w rozwiązania techniczne, które umożliwią internetową komunikację z Centralnym Repozytorium Kas – także w kwestii fiskalizacji.

 

Projekt Ustawy

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Finansów 18 września br. opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.
Źródło: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053

 

Ważniejsze zapisy:

 1. Projekt wprowadza Centralne Repozytorium Kas którego administratorem oraz danych w nim zawartych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
 2. Projekt wprowadza możliwość stosowania kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego czyli Centralnego Repozytorium Kas.
 3. Wprowadzane projektem nowe kasy będą przesyłały do Centralnego Repozytorium Kas informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dane te zostaną pozbawione informacji dotyczących klientów dokonujących zakupów.
 4. Projekt zakłada, że w/w dane będą przesyłane przez kasy w sposób ciągły oraz zautomatyzowany.
 5. Podatnik będzie zobowiazany do zapewnienia połączenia kasy z Centralnym Repozytorium Kas. Jeżeli zapewnienie łączności będzie niemożliwe w sposób ciągły podatnik musi wystąpić do naczelnika US o pozwolenie na przekazywanie danych z kasy w ustalonych odstępach czasowych.
 6. Projekt dopuszcza również stosowanie kas z kopią papierową oraz elektroniczną kopią paragonu, jednak te kasy będą stopniowo wycofywane z rynku. Kasy z kopią papierową nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu (będzie możliwa wymiana pamięci fiskalnej w przypadku uszkodzenia).
 7. Homologacje dla kas z elektronicznym zapisem kopii zachowują ważność do końca 2022 roku
 8. Homologacje dla kas z kopią papierową zachowują ważność do końca 2018 roku.
 9. Projekt zakłada, że faktury VAT będzie można wystawić dla przedsiębiorców jedynie do paragonów, na których podczas emisji umieszczono NIP nabywcy. Jeśli sprzedawca ma kasę bez funkcji NIPu nabywcy, podatnik musi poinformować sprzedawcę, że jego zakup nie powinien być zarejestrowany w kasie jako paragon, tylko chce otrzymać fakturę. Jeśli paragon, do którego wystawiana jest faktura nie miał‚ zarejestrowanego NIPu nabywcy, to faktura również nie może być oznaczona NIPem nabywcy (uniemożliwi to zaliczenie wydatków do kosztów, ale może służyć jako dokument zakupu do gwarancji).
 10. Dopuszcza się stosowanie kas: zakupionych przez podatnika, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub podobnej umowy, pod warunkiem, że w dniu fiskalizacji miały ważną homologację.
 11. Podatnikom zobowiązanym do zakupu kasy online przysługuje nowe odliczenie od podatku w wysokości 90% (nie więcej niż 1000 zł) ceny zakupu kasy.
 12. Jeżeli taki podatnik skorzystał już z odliczenia za zakup dotychczas używanej kasy (a nie minęło 3 lata), nie musi tego odliczenia zwracać.
 13. Odliczenie ma być zwrócone jeśli zakończono działalność przed upływem 4 lat lub nie wykonano obowiązkowego przeglądu serwisowego kasy.
 14. Podatnicy kupujący kasy z kopią papierową lub elektroniczną mają dotychczasowe odliczenie (700 zł i obowiązek stosowania przez 3 lata).
 15. Projekt określa grupy podatników, którzy w pierwszej kolejności będą musieli wymienić kasy na onlineowe. Zakłada, że na obecnie stosowanych kasach:
  – tylko do 31 grudnia 2018 roku będą mogli pracować świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
  – do 30 czerwca 2019 kasy onlineowe muszą zakupić i zainstalować podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane.
  – od 1 stycznia 2020 roku na kasy onlineowe musza przejść świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.
 16. Prezes GUM będzie mógł wydać decyzją zmieniającą wydane wcześniej „potwierdzenie” dla kasy (homologację) jeśli producent zmieni oprogramowanie kasy. Producent nie będzie musiał robić ponownej homologacji i badań podzespołów (hardwareu) które nie uległy zmianie.
 17. Projekt ustawy podlega notyfikacji w UE (3 miesiące)